تهیه نقشه های دقیق معماری از آثار باستانی

موقعیت، ابعاد و شکل هر اثر باستانی، اعم از کتیبه ها، مجسمه ها، ابنیه، مساجد و… که دارای بافت قدیمی هستند، انسان را ملزم به تحلیل و مستندسازی این موارد می کند؛ برای مثال دانستن اندازه و شکل یک عارضه توپوگرافی که در یک منظره باستانی واقع است، برای یک باستان شناس می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. دانستن اینکه حکاکی روی یک سنگ با چه سرعتی فرسایش پیدا می کند برای یک زمین شناس و همینطور تغییر ظاهری ابنیه تاریخی برای یک معمار و باستان شناس بسیار مهم و ارزشمند می باشد. علاوه بر همه موارد بکارگیری ابزاری قدرتمند در تهیه سریع و دقیق نقشه های مناطق وسیع اعم از درون شهری و برون شهری یک نیاز همیشگی مهندسین نقشه بردار بوده است که لزوم ظهور تکنولوژی لیزر اسکنر را توجیه می نماید.

 

                                             مدل Mesh ساخته شده از ابر نقاط
                      مدل Mesh دارای رنگ و بافت گرفته شده از دوربین اسکنر ریگل Z420i