تهیه نقشه های توپوگرافی

یکي از کاربردهاي عمده ليزر در مهندسي عمران استفاده از آن در تهيه مدل رقومي زمين است . با استفاده از روش اسکن سه بعدي با ليزر که در واقع روش برداشت مستقيم نقاط است ، مي توان به مدل سه بعدي رقومي از زمين دست يافت ، روش کار به اين صورت است که پرتو ليزر تحت زاويه خاصي به سمت منطقه مورد نظر فرستاده مي شود و پرتو هاي برگشتي از نقاط به طور منظم و به تعداد زياد ثبت مي شود . تعداد اين پرتو هاي برگشتي و در واقع تعداد نقاط ثبت شده آنقدر زياد است که در محيطي مثل CAD نمايش داده مي شوند ، به نظر مي رسد که سطح بازسازي شده است . اين داده در اصطلاح ابر نقطه اي (point cloud) ناميده مي شود.

                 اسکن لیزری معدن انگوران زنجان
         ابر نقاط رنگی یک استقرار اسکنر لیزری ریگل z420i
          مدل Mesh سه بعدی حاصل از ابر نقاط معدن انگوران